Privatlivspolitik

Beskyttelse af dit privatliv

 • Vi tager behandling af dine persondata alvorlig
 • Vi overholder gældende persondatalovgivning og sikrer rimelig og gennemsigtig databehandling.
 • Denne privatlivspolitik fortæller, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Kontaktoplysninger

Matchbanker.dk kan kontaktes via følgende oplysninger:

Matchbanker.dk
CVR 35662448
Dalgas Avenue 2F 2., 8000 Aarhus C
info@matchbanker.dk

Matchbanker.dk behandler følgende personoplysninger om dig:

 • Navn
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Størrelsen af dit ønskede lån
 • Lånets formål, hvis dette angives
 • IP-adresse

Formål med behandlingen

Matchbanker.dk behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Udarbejdelse af personlig liste over lån hos Matchbanker.dk’s samarbejdspartnere, og som anbefales og svarer til dine behov.
 • Matchbanker.dk’s udsendelse via e-mail, sms eller almindeligt brev af nyhedsbreve om generelle forhold på lånemarkedet, privatøkonomi og opdaterede lister over lån hos långivere, som Matchbanker.dk samarbejder med.

Matchbanker.dk’s behandling af dine persondata

 • Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål
 • Vi indsamler kun relevante og nødvendige personoplysninger
 • Vi indhenter dit samtykke, inden behandlingen af dine persondata
 • Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke
 • Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til formålet

Vi behandler disse personoplysninger i henhold til artikel 6 (1)(f) i GDPR om Matchbanker.dk’s legitime interesse i at kunne udbyde vores tjenester til dig, samt mulighed og behov for at kunne gennemføre markedsføring.

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Matchbanker.dk indsamler, opbevarer og behandler kun persondata om dig til de formål, der er nævnt ovenfor, eller såfremt der er tale om andre lovlige forretningsmæssige formål. Der indsamles, opbevares og behandles alene såkaldte almindelige personoplysninger, som er oplistet ovenfor.

Vi behandler kun relevante og nødvendige persondata

Matchbanker.dk behandler kun persondata om dig, som er relevante, tilstrækkelige og nødvendige af hensyn til opfyldelsen af de formål, som er nævnt ovenfor, og som den konkrete behandling angår. Matchbanker.dk behandler således ikke flere oplysninger, end det er nødvendigt af hensyn til det konkrete formål. Matchbanker.dk behandler dog også dine persondata i det omfang det er nødvendigt at hensyn til Matchbanker.dk’s overholdelse af gældende lovgivning.

Vi minimerer behandlingen af dine persondata, herunder mængden af behandlet persondata, mest muligt. Vi undersøger således før en behandling, om nogle af de datatyper, som behandles, kan bruges i anonymiseret eller pseudonymiseret form, uden at det påvirker resultatet af behandlingen.

Vi indhenter dit samtykke, inden behandlingen af dine persondata

Matchbanker.dk indhenter dit samtykke, inden vi behandler din persondata til de formål, som er anført ovenfor. Dit samtykke er grundlaget for Matchbanker.dk’s behandling af dine persondata, medmindre Matchbanker.dk har andet lovligt retsgrundlag for at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, se nærmere under “dine rettigheder”.

Hvis Matchbanker.dk ønsker at anvende dine persondata til andre formål, end det de oprindeligt er indsamlet til, vil Matchbanker oplyse dig om formålet og indhente dit samtykke forinden. Hvis persondataene lovligt kan behandles på baggrund af et andet grundlag, oplyser vi dig om dette, forinden behandlingen sker.

Personer under 18 år har ikke mulighed for at anvende Matchbanker.dk’s services.

Vi videregiver ikke dine persondata uden samtykke

Vi videregiver kun dine persondata til samarbejdspartnere, herunder til brug for markedsføring, hvis du forinden har samtykket hertil. I forbindelse med vores indhentelsen af et sådant eventuelt samtykke, vil du blive informeret nærmere om, hvad persondatene vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse imod en sådan videregivelse.

Vi indhenter dog ikke dit samtykke, hvis Matchbanker.dk er retligt forpligtet til at videregive dine oplysninger, f.eks. til en myndighed.

Vi kontrollere og opdaterer dine persondata

Matchbanker.dk kontrollerer, at de persondata, som vi behandler om dig, ikke er urigtige eller ikke ajourførte – og tager rimelige skridt til at sikre, at urigtige personoplysninger straks slettes eller berigtiges. Vores service er afhængig af, at dine persondata er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor oplyse om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os om relevante ændringer i dine persondata.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til formålet

Matchbanker.dk sletter dine persondata, når disse data ikke længere er nødvendige for at opfylde de formål, som var grunden til indsamlingen, behandlingen og opbevaringen.

Hvis du har samtykket til, at Matchbanker.dk kan udsende e-mails, sms’er og almindelige breve med markedsføring til dig, vil Matchbanker.dk efter 1 år, hvor du ikke aktivt har brugt vores services, automatisk tilbagetrække dit samtykke.

Korrekte og opdaterede personoplysninger

Du er selv dataansvarlig for de personoplysninger, som du har indtastet på Matchbanker.dk.

Du er derfor selv ansvarlig for, at de indtastede personoplysninger er korrekte og opdaterede. Opdateringerne foretager via henvendelse til Matchbanker.dk, se kontaktoplysningerne ovenfor.

Matchbanker opdaterer dine personoplysninger, hvis du anmoder Matchbanker.dk herom, eller såfremt Matchbanker bliver opmærksom på, at de registrerede oplysninger er fejlagtige.

Sikkerhed

 • Dine persondata er er beskyttet hos os, og vi har en intern databeskyttelsespolitik.

Dine persondata er beskyttet hos os, og vi har en intern databeskyttelsespolitik

Matchbanker.dk har udarbejdet en intern databeskyttelsespolitik. Den indeholder interne instrukser og beskriver de foranstaltninger, som Matchbanker.dk har truffet, og som beskytter dine persondata mod hændeligt eller ulovligt at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret videregivelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til disse oplysninger.

Matchbanker.dk har procedurer for tildeling af adgangsrettigheder, som indebærer, at alene de medarbejdere, for hvem det er nødvendigt for udførelse af deres arbejdsopgaver, har adgang til dine personoplysninger. Vi laver løbende back-up af vores datasæt for at undgå datatab. Vi beskytter også fortroligheden og autenciteten af de indsamlede data ved kryptering.

Skulle der ske et sikkerhedsbrud, der resulterer i høj risiko for dine rettigheder, herunder for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Matchbanker.dk underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Dine rettigheder:

 • Du har ret til at få indsigt i de persondata Matchbanker.dk behandler om dig
 • Du har ret til få dine data udleveret i læsbart format eller flyttet til en anden tjenesteudbyder
 • Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet
 • Du har ret til at trække dit samtykke til Matchbanker.dk’s behandling af dine personoplysninger tilbage.
 • Du har ret til at gøre indsigelse imod Matchbanker.dk’s behandling af dine persondata
 • Du har ret til at få begrænset Matchbanker.dk’s behandlingen af dine persondata
 • Du har ret til at klage til Datatilsynet

Ret til indsigt i personoplysninger og dataportabilitet

På ethvert tidspunkt har du ret til at få oplyst, hvilke persondata Matchbanker.dk behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensynet til forretningshemmeligheder og/eller immaterielle rettigheder.

Du har ret til at få tilsendt de persondata, som du har oplyst til os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder.

Hvis du ønsker at gøre brug af retten til indsigt eller retten til dataportabilitet, skal du henvende dig til Matcbanker.dk’s kontaktpersonen, som er nævnt ovenfor.  Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter at vi har modtaget din henvendelse.                           

Du har ret til rettelse af unøjagtige persondata eller sletning

Hvis du mener, at de oplysninger, som Matchbanker.dk behandler om dig er urigtige eller ikke er korrekte, har du ret til at få dem rettet eller slettet.

Såfremt vi er enige med dig i, at de oplysninger, som vi behandler, er urigtige eller ikke-korrekte sletter eller korrigerer vi snarest muligt disse oplysninger.

Dette vil dog ikke ske, såfremt Matchbanker.dk er retligt forpligtet til at opbevare alle eller dele af dine persondata, eller det er nødvendigt at opbevare disse persondata for, at et retskrav kan fastlægges eller forsvare. I så fald vil Matchbanker.dk kun opbevare de oplysninger, som Matchbanker.dk er retlig forpligtet eller berettiget til, og vil slette øvrige persondata om dig.

Hvis du ønsker at gøre brug af retten til rettelse eller sletning skal du henvende dig til Matchbanker.dk.’s kontaktperson og fortælle os, hvilke oplysninger, som du ikke mener er korrekte, eller hvilke oplysninger, som du ønsker slettet. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter at vi har modtaget din henvendelse.

Du har ret til at tilbagetrække dit samtykke til Matchbanker.dk’s behandling af dine persondata

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til Matchbanker.dk’s behandling af dine persondata helt eller delvist.

Hvis du tilbagekalder dit samtykke, vil Matchbanker.dk ophøre med at behandle de persondata, som du har tilbagekaldt dit samtykke i relation til, medmindre Matchbanker.dk er retligt forpligtet eller berettiget til at opbevare alle eller dele af dine persondata. I så fald vil Matchbanker.dk kun opbevare de oplysninger, som Matchbanker.dk er retlig forpligtet til, og vil slette øvrige persondata om dig. Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som Matchbanker.dk har foretaget indtil din tilbagetrækning af samtykket.

Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til at tilbagetrække dit samtykke, kan du henvende dig til Matchbanker.dk via kontaktoplysningerne nævnt ovenfor. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter at vi har modtaget din henvendelse.

Du har ret til at gøre indsigelse imod Matchbanker.dk’s behandling af dine persondata

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod Matchbanker.dk’s behandling af dine persondata, herunder at de bliver brugt til markedsføringsmæssige formål, og at de bliver brugt til at udarbejde en liste over lån, som anbefales og svarer til dine behov, inklusive udarbejdelse af en kreditscore ud fra de persondata, som du har oplyst. Du kan ligeledes gøre indsigelse, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med gældende regler eller det samtykke, som du har givet Matchbanker.dk.

Hvis du ønsker at gøre indsigelse, kan du benytte kontaktoplysningerne øverst til at sende din indsigelse til Matchbanker.dk.

Er din indsigelse berettiget, vil Matchbanker.dk ophøre med at behandle persondata om dig. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter at vi har modtaget din henvendelse.

Du har ret til få begrænset Matchbanker.dk’s behandling af persondata

Du har ret til at få begrænset Matchbanker.dk’s behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde:

 • Mens Matchbanker.dk behandler en indsigelse, som du har gjort imod rigtigheden af de persondata, som Matchbanker.dk behandler om dig eller imod lovligheden af behandlingen. Begrænsningen af behandlingen gælder indtil, at Matchbanker.dk har færdigbehandlet din indsigelse.
 • Matchbanker.dk’s behandling er ulovlig, men du ønsker ikke sletning af oplysningerne, men derimod alene, at anvendelsen af persondatene begrænses.

Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til begrænsning af behandling af persondata, kan du benytte kontaktoplysningerne øverst til at sende din indsigelse til Matchbanker.dk. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter at vi har modtaget din henvendelse.

Du har ret til at klage

Du har ret til at klage til Datatilsynet over Matchbanker.dk’s afgørelser om din ret til indsigt i dine persondata, ret til dataportabilitet, ret til berigtigelse eller sletning af personoplysninger, ret til begrænsning af behandling af personoplysninger eller ret til at gøre indsigelse imod behandlingen af persondata eller tilbagetrække sit samtykke.

Andreas Linde
Skrevet af
Låneekspert, Andreas Linde, har arbejdet i finansbranchen siden 2014. På Matchbanker skriver han om lån, refinansiering, renter og alt finansrelateret.
Matchbanker > Privatlivspolitik

Seneste nyheder